• Any questions?+421 911 307 600
Preklady Echo

Nástroje na počítačom podporovaný preklad

Nástroje na počítačom podporovaný preklad

Počítačom podporovaný preklad poznáme pod skratkou CAT (angl. Computer-Aided Translation, Computer-Assisted Traslation). Nástroje na počítačom podporovaný preklad sú založené na báze prekladateľskej pamäte (angl. Translation Memory). Reč ide o databázových programoch, ktoré profesionálni prekladatelia používajú s cieľom zachovania jednotnej terminológie a urýchlenia prekladateľského procesu. V žiadnom prípade sa nesmie zamieňať pojem strojový preklad (MT) s pojmom prekladateľská pamäť (TM), keďže rozdiel medzi nimi je práve v zásahu prekladateľa do procesu prekladu. MT spočíva v tom, že ho zrealizuje počítač, ktorý tým pádom nahrádza prácu prekladateľa v jeho prvotných fázach (prekladateľ vykonáva „už len“ finálnu korektorskú činnosť). Tvorcom TM je sám prekladateľ (jeho zásah je napr. pri ukladaní jednotlivých segmentov v priebehu prekladania do prekladateľskej pamäte). CAT nástroje (angl. CAT Tools) sa odporúčajú používať pri kvante textov určených na preklad, taktiež pri textoch odborných a textoch repetitívnych (pri opakovanom výskyte
segmentu na základe zhody počítač vďaka sofistikovanému softvéru ponúka prekladateľské riešenia, ktoré sú zaznamenané v jeho pamäti). Práve to, že sa prekladové riešenia ukladajú do pamäte umožňuje ich opätovné použitie. Medzi populárne CAT nástroje patria softvéry SDL Trados, Wordfast, Transit, MetaTexis, Dejavu, MemoQ, OmegaT, Ecross ai. V nasledujúcich riadkoch ponúkneme stručnú informáciu o softvéri SDL Trados Studio 2009.
SDL Trados™, verzia SDL Trados Studio 2009 má difoltnú kapacitu niekoľko desiatok jazykových kódov. Tvorba jednotnej terminologickej banky zefektívňuje prácu prekladateľa. Softvér dáva možnosť práce v prostredí, kde je pre prekladateľa k dispozícii aj originál aj preklad. Jeho výhodou je, že neskresľuje textovú a grafickú štruktúru. Umožňuje dopĺňať do depozitára aj také dokumenty, ktoré neboli vypracované v Tradose. Taktiež dáva možnosť importovať a následne využívať pamäť iného prekladateľa. Slovenský jazyk je jedným z pracovných jazykov. Tento program patrí k proprietárnym softvérom, používanie ktorého je
limitované kúpou licencie.

zdroj: Jazyk a kultúra číslo 6/2011