• Any questions?+421 911 307 600
Preklady Echo

PREKLADATEĽSTVO A PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

Preklad je prekódovanie textu, pri ktorom dochádza k vytváraniu novej jazykovej podoby a štylistického tvaru. Vzhľadom na rozdiely, ktoré existujú medzi jazykmi, štýlmi a kultúrami sa originál nemôže realizovať v preklade priamočiaro, ale na princípe ekvivalencie (modelovania). V tom zmysle je prekladateľská činnosť tvorbou variantu, čiže experimentálnou tvorbou.

Preklady Echo ponúkajú pre Vás ako klienta preklady z/do angličtiny, nemčiny, francúzštiny, taliančiny, španielčiny, ruštiny, chorvátčiny, srbčiny, poľštiny a arabčiny. Preklad, ktorý pre Vás budeme robiť, odíde od nás skontrolovaný a skorigovaný. Ručíme za kvalitne odvedenú prácu našich prekladateľov. Prekladateľstvo je našou profesiou a prekladateľské služby ovocím našej práce. Máme skúsenosti s prekladmi zo všetkých oblastí, najčastejšie sú to preklady z oblasti ekonomickej a právnickej, menšiu časť predstavujú odborné preklady z oblasti stavebníctva, strojárstva, elektrotechniky, energetiky, chémie a informačných a komunikačných technológií. Okrem toho sme realizovali preklady internetových textov (webstránok), reklamných textov, článkov, manuálov, atď.

Jazykové korektúry už uskutočneného prekladu ponúkame vo všetkých vymenovaných jazykoch, keď skontrolujeme, upravíme a vylepšíme Vami zadané texty do podoby, ktorá bude znieť prirodzene a bude gramaticky správna. Naši prekladatelia sú svojimi schopnosťami na úrovni domácich hovoriacich, keď strávili v danom cudzojazyčnom niekoľko rokov, vrátane štúdia na vysokej škole.