... s nami rozumiete svetu
 

Preklady angličtina, preklad z/do angličtiny

Tím Preklady Echo má najväčšie zastúpenie odborníkov práve na anglický jazyk, ktorý je najdôležitejším a najprekladanejším jazykom. Toto pochopiteľne platí aj na Slovensku. Naši profesionálni prekladatelia majú bohaté skúsenosti s technickým, odborným ale aj umeleckým prekladom z/do angličtiny. Najviac prekladané sú na Slovensku texty z oblasti práva, ekonomiky a obchodu. Ďalej potom nasledujú texty z oblasti stavebníctva, strojárstva a ďalších technických oblastí.

Preklady z/do angličtiny so sebou nesú určité špecifiká, o ktorých si povieme v ďalšej časti. Oproti verbálnosti slovenčiny, vyjadrovaniu najmä pomocou slovies a prísloviek, stojí nominálnosť angličtiny, vyjadrovanie predovšetkým pomocou podstatných mien rozvíjaných prídavnými menami a privlastňovacími zámenami. Pri anglických vetných spojeniach je treba plne sa ponoriť do významu originálu, potom znenie v slovenskom jazyku vyplynie samo. Nominálny štýl umožňuje budovať odstupňované, hierarchizované sústavy. Hľadanie prirodzeného slovesného vyjadrenia v slovenčine prekladateľa spomaľuje,  a zároveň takéto slovesné vyjadrenie môže vyvolávať dojem neterminologickosti: a misfit – keď to nesedí. Navyše v dôsledku slovesnej formulácie môže byť slovenský text dlhší, v priemere o 15%. V slovenčine je nominálnosť znakom administratívneho štýlu, napríklad: skontrolovať náležitosti. Keďže v súčasnosti sa veľa a rýchlo preberá z angličtiny, nominálnejšieho jazyka, v slovenčine sa utiekame k štýlu, ktorý pripomína administratívny. Nominálnejší štýl však má tú výhodu, že znie terminologicky.

Prednostne pozitívne vyjadrovanie v angličtine oproti prevažne negatívnej formulácii je skôr kultúrny, než jazykový problém. Ten istý obsah sa dá vyjadriť aj pozitívne, aj negatívne, presnosť výkladu teda zostáva zachovaná. Keď hovoríme o zápore, máme na mysli aj jeho podobu gramatickú, aj sémantickú. Ak sa pri preklade z angličtiny prenesie kladná formulácia do cieľovej slovenčiny, v slovenčine znie netypicky, naopak pri prebratí pôvodnej zápornej slovenskej formulácie do cieľovej angličtiny sa zase – tak ako všetky negatívne formulácie – pomalšie vníma. Jedným z možných vysvetlení negatívneho vyjadrovania môže byť to, že Slováci nie sú motivovaní úsilím dosiahnuť úspech, ba ani len nádejou na úspech, ale iba obavou z neúspechu.

Ak sa obraznosť z angličtiny prenesie priamo do slovenčiny, znie to neterminologicky, čo môže niekedy pôsobiť až neseriózne. Preto treba nájsť taký výraz v slovenčine, ktorý skutočne v praxi anglický termín zastupuje. Napr.: breaking news – najnovšie správy a nie prelomové správy, watchdog – dozorný orgán a nie strážny pes. Zdanlivo paradoxne obraznosť v angličtine zvyšuje zrozumiteľnosť, prehľadnosť, transparentnosť. Navyše obrazný výraz sa rýchlejšie rozšíri, medzi odborníkmi i laikmi, aj sa ľahšie zapamätá. Pri prekladoch obrazných vyjadrení z angličtiny je dôležité nepodľahnúť sugescii originálu. Pokiaľ ide o celkom novú oblasť, slovenskí odborníci často bezhlavo preberú obrazný výraz, lebo nie vždy poznajú typické postupy tvorenia termínov v slovenčine (napríklad soft loans ako mäkké pôžičky, čo by správne malo byť pôžičky s výhodnou úrokovou sadzbou).

Anglické výrazy, ktoré vznikajú na základe konverzie substantív na adjektíva a ktoré sa pri preklade do slovenčiny dešifrujú zozadu, sa pomalšie chápu a ťažšie pamätajú (Child Protection Act – Zákon na ochranu dieťaťa). V slovenčine neexistuje konverzia, a preto sa podobné konštrukcie tvoriť nedajú. V angličtine ich sami utvoríme až vtedy, keď sa vyznáme v danej vecnej oblasti, sú totiž špecifické pre jednotlivé oblasti, tam sa už opakujú mechanicky.

Prekladateľ z angličtiny musí často konfrontovať aj tzv. kompaktné „zazipsované“ anglické výrazy, ktoré sa pomalšie chápu a ťažšie pamätajú. Sú akoby komplikovanejšou verziou výrazov dešifrovaných zozadu. Ich prvá zložka sa často skladá z dvoch slov prepojených spojovníkom (evidence-based medicine). Keď má slovenský prekladateľ takéto výrazy tvoriť pri preklade do angličtiny, môže mať problém, pokiaľ ich už niekde nepočul. Vo väčšine prípadov sú úzko terminologicky špecifické (solvent misuse related deaths). Zazipsované výrazy prispievajú k stručnosti angličtiny, popri polovetných konštrukciách s gerundiom či infinitívom, kým v slovenčine zväčša používame vedľajšie vety.

Ďalšou črtou angličtiny, ktorú potrebuje mať prekladateľ na pamäti, je osobné vyjadrovanie, oproti slovenskému vyjadreniu neosobnému. Ak preberieme do slovenčiny osobný štýl angličtiny, môže to znieť neprirodzene. V angličtine sa hovorí skôr osobne: publisher – vydavateľstvo; optician – optika; brewer – pivovar.

V súčasnej angličtine sú hovorovo familiárne znejúce skrátené formy slov, ktoré sa vyskytujú aj v texte (napr. temps – temporary staff). V prípade skrátených slov je opäť nevyhnutná prax prekladateľa, aby ich dokázal dešifrovať. Minimálne je však potrebná (a to v každom prípade) schopnosť zorientovať sa v danej oblasti a dešifrovať tak skutočný význam konkrétneho termínu.

V angličtine sa často tvoria také názvy – čitateľné skratky - organizácií, či iniciatív, projektov a podobne, ktoré sa dajú čítať ako plnovýznamové slovo: HERO – Higher Education Reach-Out Fund); SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications.

Pasívne konštrukcie v angličtine je dobré nahradiť v slovenčine aktívnymi vyjadreniami: these promises were heard – tieto sľuby odzneli; under whose auspices it is held – prevzal záštitu nad.

Vety so slovesami make a keep vyžadujú zmenu vetnej konštrukcie, keďže v slovenčine sa vyhýbame neživotnému podmetu. V tomto prípade anglická formulácia aktívnejšia, dynamickejšia: makes it tasty – dodáva mu výraznú chuť, to make you satisfied – aby ste boli spokojní. Vetnú konštrukciu treba často meniť aj pri slovese keep: to keep the artists quiet – zavrieť umelcom ústa; to keep the phone calls to a minimum – telefonovať stručne.